Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Fuzzy modelling procedure for predicting rate of return of gold and silver prices /
Author
Piyathida towwun.
Published
Applied mathematics Graduate school KhonKaen University,
Call Number
HF P694 2014
Location
Central Library

image

image
การวิเคราะห์ความหนาแน่นของพื้นที่ย่านจากอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินระดับแปลงโฉนดที่ดินโยการประยุกต์ใช้ข้อมูล Point Cloud จากยูเอวีกรณีพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
รัตวิภา สุภเมธีร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชา..............บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1
Location
Central Library
Architecture Library

image
การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ /
Author
เพ็ญสุดา จิโนการ.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LC3965 พ912ก 2560
Location
Central Library

image
การใช้เทคนิคกับการลดเวลาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อรอุมา หงษ์เหิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ266
Location
Central Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการที่คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มงคล กันตพานิชการ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ม114ค 2559,RC ม114 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ถกเถียงเรื่องคุณค่า /
Published
วิภาษา,
Call Number
HM ถ111 2559
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อใหม่ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว836 2560,WF ว836 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใช้สื่อสรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหว...
Author
วิทยา จันตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ผ 2559,WC ว582 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles