Search again

Found: 569  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา /
Author
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์์ Kku-ed.
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1564.T5 ธ599 2561
Location
Education Library
Central Library

image
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนพลศึกษา กีฬาแบดมินตัน /
Author
โกวิทย์ คงเดชอดิศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก952 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
อรวรรณ เตชะพรพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ372กพ 2559
Location
Education Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพันธ์ทอง กุลดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ288
Location
Central Library

image
การย้ายถิ่นข้ามชาตและเครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าสัญชาติจีนในตลาดโบ๊เบ๊จังหวัดอุดรธานี /
Author
หลาน หลีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ268
Location
Central Library

image
การรับรู้สารสนเทศเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด /
Author
ธวัญหทัย สินธุ์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ267
Location
Central Library

image

image
การรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย /
Author
กัมพล เกศสาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ261
Location
Central Library

image
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน /
Author
ฐิติพร สินสุพรรณ.
Published
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย,
Call Number
HV555.T5 ฐ341 2559
Location
Central Library

image
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็นกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร /
Author
สิริพร ศิริฟอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส731ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การวางผังและออกแบบเพื่อการเติบโตอย่างฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน = Planning and designing for smart growth & sustainable development /
Author
สิทธิพร ภิรมย์รื่น.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
NA9031 ส723ร 2561
Location
Architecture Library

image
การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อส่งเสริมการผลิตอ้อยกรณีศึกษา:โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ /
Author
วิภาภรณ์ ไกยฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ271
Location
Central Library

image
การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน = Infrastructure planning for sustainable urban development /
Author
ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HT241 ภ478 [2561]
Location
Architecture Library

image
การวาดภาพสีโปสเตอร์จากใบปิดหนัง /
Author
สมศักดิ์ มณฑาทอง.
Published
วาดศิลป์,
Call Number
ND2420 ส283 2554
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles