Search again

Found: 562  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
คำหล้า คำเมืองคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ314,วพEd0068
Location
Central Library
Education Library

image
ความสำคัญของประมงพื้นบ้านในลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาลำเซบกและห้วยขะยุง ประเทศไทย /
Published
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
GN ค181 2561
Location
Central Library

image
ความหมายของสัญลักษณ์มุทราในพุทธปรัชญาเถรวาท/
Author
รักษณาวลีย์ อภิวัฒนปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ358
Location
Central Library

image
ความหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรมบางปลาสร้อย : ฐานรากและภูมิพลัง จังหวัดชลบุรี /
Author
ภารดี มหาขันธ์.
Published
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
DS ภ464 2560
Location
Central Library

image
ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองจากการไหลเวียนของรถขนส่งสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สญาภรณ์ ศรีนิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ323
Location
Central Library
Architecture Library

image
ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
เดือนเพ็ญ จารุจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ด935ค 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ความเชื่อและพิธีกรรมของร่างทรงในชุมชนบ้านหนองหัวคน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
ธนิตา สิทธิหาโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ212
Location
Central Library

image
คอนโดมิเนียมริมหาดหัวหิน /
Author
อัษฎาวุฒิ มงคลพรรุจี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ581 2560
Location
Architecture Library

image
คาสิโนชายแดน /
Published
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HV6711 ค349ส 2561
Location
Central Library

image
คำของบประมาณเพื่อการพัฒนา"แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้" สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.12/05-51 2551
Location
Central Library

image
คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.
Author
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.
Published
สถาบันบันลือธรรม,
Call Number
BQ ห313ย [255-]
Location
Central Library

image
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา = Ethics and morality for education administrators /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
LB2831.8 ค357 2555
Location
College of Local Administration Library

image
คุณประโยชน์ของระบบนิเวศและการจัดการท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
โช่ดิ่ง นีลาวัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ296
Location
Central Library

image
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19/
Author
ชัชวาลย์ วันเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช358ค 2560
Location
Central Library
Education Library

image
คู่มือการตรวจวัดระบบถ้ำ = Cave monitoring handbook /
Author
โชติกา เมืองสง.
Published
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,
Call Number
GB601 ช823 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles