Search again

Found: 562  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองเชิงนวัตกรรมวรรณศิลป์ /
Author
กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช.
Published
สัมปชัญญะ,
Call Number
PL4163 ก382 2561
Location
Central Library

image
การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง = The reading for self-development /
Author
ธนิดา พิมทะโนทัย.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
Call Number
LB1050 ธ261 2561
Location
Central Library

image
การเขียนทัศนียภาพ : Perspective training /
Author
สุรวงศ์ หาทรัพย์.
Published
เศรษฐศิลป์,
Call Number
NC750 ส852 2553
Location
Architecture Library

image
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อรายวิชา ส21102 สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรมโซติงค์แกลนดา (Sothink Glanda) ของ...
Author
ดารุณี รอดเรืองรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ด429 2560
Location
Central Library
Education Library

image

image
การเป่าแคนประกอบลำทางสั้นของหมอลำจำนงค์ ฤาชา/
Author
โยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ395
Location
Central Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยววิถีไทยในกลุ่มจังหวัดสนุก /
Author
ภัคญดา ณ หนองคาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ448
Location
Central Library

image
การเรียนภาษาสันสกฤตเบื้องต้นด้วยอักษรคฤนถ์ /
Author
วรเดช มีแสงรุทรกุล.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PK438.T5 ว197 2560
Location
Central Library

image
การแก้ปัญหาการจัดการเส้นทางรถขยะโดยวิธีอาณานิคมมดแบบปรับปรุงคุณภาพคำตอบ /
Author
พงศ์ชนิศ แสงวิมาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ561
Location
Central Library

image
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง /
Author
ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
GV1703.T5 ภ373 2560
Location
Central Library

image
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลยางคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
อรุณศรี ศรีบุรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ417ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เรื่อง แสงและการมองเห็นโดยใช้ลำดับการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
Author
มณัญญา อินทร์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ298,วพEd0062
Location
Central Library
Education Library

image

image
กำเนิดพุทธะ /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
อมรินทร์พริ้นติ้ง,
Call Number
BQ4138.T5 พ418น 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles