Search again

Found: 36  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
จักษุจุฬา = Chula eye book /
Published
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RE56 จ234 2559
Location
Nursing Library

image
นางค้างคาว /
Author
วราภา.
Published
แสงดาว,
Call Number
นว ว321น 2559
Location
Medical Library

image
ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา = Common problems andemergencies in hematology /
Published
นำอักษรการพิมพ์,
Call Number
WH100 ป525 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลของการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 /
Author
อัครเดช ดีอ้อม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ474ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักและกีบอักเสบต่อไลโปโพลีแซคคาไรด์บายดิ้งโปรตีนและระดับของโปรเจสเตอโรนในโคนมสาว /
Author
สุวลักษณ์ ศรีสุภา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส875ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว /
Author
นวรัตน์ ผอบงา.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจำนวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ /
Author
วัลลภา เดชาเสถียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว448ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล /
Author
จิตอารี ชาติมนตรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ465 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่อการวิทริฟิเคชันของโอโอไซต์โคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของโอโอไซต์โคที่ผ่านการวิทริฟิเคชัน /
Author
ชาตรี ชำนาญดี.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช514ข 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและน้ำลูกตาของผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กรพิรา ศิริเวชช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก169 2559
Location
Central Library

image
ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับคนพิการ /
Author
เบญจยามาศ พิลายนต์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ783ร 2559
Location
Nursing Library

image
ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากคนและสุกรในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
พัชนี ศรีงาม.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ535 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ระบาดวิทยาและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัสไดอะเรียในโคนมไทย /
Author
ธีระกุล นิลนนท์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ธ661 2559
Location
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles