Search again

Found: 240  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การจัดการของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม /
Author
ปรียธิดา ชลศึกเสนีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป472ก 2560
Location
Nursing Library

image
การจัดการความเร่งด่วนทางวิสัญญี /
Author
พลพันธ์ บุญมาก.
Published
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WO275 พ441ก 2561
Location
Medical Library

image
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในชีวิตประจำวัน = Basic medical emergency management in daily life /
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB105 ก446 2561
Location
Medical Library

image
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร /
Author
ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล.
Published
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF395 ภ434 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน /
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Location
Nursing Library

image
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลล่าที่แยกได้จากปลานิล /
Author
ศรายุทธ นามพุทธา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ศ167 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การดูแลทางสูติศาสตร์สมัยใหม่ = Modern obstetric care /
Published
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
WQ100 ก451ด 2561
Location
Medical Library

image
การดูแลเด็ก 0-5 ปี โดยชุมชน /
Author
สมปราถนา ดาผา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส261ก 2560
Location
Nursing Library

image
การตรวจวัดความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากพืช /
Author
ประสาร สวัสดิ์ซิตัง.
Published
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,
Call Number
QK861 ป411 2561
Location
Central Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

image
การทันตสาธารณสุข /
Author
ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
RK52 ท269 2560
Location
Central Library

image
การบริการอาชีวอนามัยและประเด็นอาชีวเวชศาสตร์ที่สำคัญ /
Author
เนสินี ไชยเอีย.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
WA400 น798 2561
Location
Medical Library

image
การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน(ฉบับปรับปรุง) /
Published
สหมิตรพัฒนาการพิมพ์,
Call Number
RT120.E4 ก459 2560
Location
Nursing Library

image
การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 : The heart of pediatrics /
Published
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS200 ก482 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles