Search again

Found: 240  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักและกีบอักเสบต่อไลโปโพลีแซคคาไรด์บายดิ้งโปรตีนและระดับของโปรเจสเตอโรนในโคนมสาว /
Author
สุวลักษณ์ ศรีสุภา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส875ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) /
Author
ปิยะนุช สุทำมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป621ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณแคดเมียมที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกรและปลา /
Author
วณาชิณญ์ อัศศวานันท์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว155 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ผลของสารสกัดลูกเดือยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์และผลการสะสมแคลเซียมในห้องปฏิบัติการ /
Author
นรีกานต์ จันทกนกากร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd น258 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งระดับไมโครของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม /
Author
ชญาน์ภัทร์ บุญเพิ่ม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ช112 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว /
Author
นวรัตน์ ผอบงา.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของเฝือกฟันร่วมกับสารใดๆ ต่อผิวเคลือบฟันมนุษย์ภายหลังแช่ในน้ำคลอรีนที่เป็นกรด : ศึกษาทางห้องปฏิบัติการ /
Author
ศศิธร สุทธาธิวงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Ped ศ291 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจำนวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ /
Author
วัลลภา เดชาเสถียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว448ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิศากร ภูริชวรเสฎฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688 2558
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว /
Author
รณชัย คนบุญ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ร123ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนด /
Author
เวียงพิงค์ ทวีพูน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว925 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินต่อความรู้การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำ /
Author
เวณุกา พรกุณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว896ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเพื่อป้องกันการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ปี /
Author
ปิยฉัตร ปะกังลำภู.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป618 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนโรคลมชักของผู้ดูแล /
Author
ฤดีพร เพียสุพรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ฤ141ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยของมารดา หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ศิริพร มีหมู่.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ศ463ข 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles