Search again

Found: 254  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์ประชากรและเศรษฐกิจเบื้องต้นในงานวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ /
Author
มนสิชา เพชรานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HA30.6 ม161 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การวิเคราะห์เชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล = Object oriented analysis with UML /
Author
วาสนา นัยโพธิ์.
Published
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
QA76.9.O35 ว491 2561
Location
Central Library

image

image
การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย = Study of landslide behavio...
Author
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์.
Published
หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี,
Call Number
QE599.T5 ส777 2561
Location
Central Library

image
การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
วรรณพร ประจันตะเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว253ก 2561
Location
Medical Library

image
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ /
Published
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ,
Call Number
AM111 ก522 2561
Location
Central Library

image
การสร้างภาพรังสีดิจิทัล /
Author
บรรจง เขื่อนแก้ว Kku-m.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC78.7.D35 บ145 2561,WN180 บ145 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
การสอบทักษะนาฏศิลป์ (พื้นเมือง) : สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฎศิลป์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
Published
สาขา,
Call Number
มข.24/10-5
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม /
Author
พิมพา หอมนิรันดร์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TP1180.B55 พ722 2561
Location
Central Library

image
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย = Data communications and networking /
Author
นรรัตน์ วัฒนมงคล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TK5105 น219 2561
Location
Central Library

image
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic Communication /
Author
วาสิตา บุญสาธร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HD30.3 ว492 2561
Location
Central Library

image
การอนุรักษ์และสืบสานพระพุทธรูปศิลปะพม่า /
Author
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
Published
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
N8193.2 ท478 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง /
Author
ศยามน อินสะอาด.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
LB1028.5 ศ129 2561
Location
Education Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองเชิงนวัตกรรมวรรณศิลป์ /
Author
กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช.
Published
สัมปชัญญะ,
Call Number
PL4163 ก382 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles