Search again

Found: 122  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์การปกครองอำเภอไซเสดภา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
จันมาลา กุสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ253
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
แนวทางการพัฒนาความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำหนักงานตำรวจแห่งชาติ/
Author
ปิยวรรณ คิดการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ205
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles