Search again

Found: 122  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล /
Author
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.S28 ฉ433 2560
Location
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ปริญญา สร้อยทอง.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.P39 ป458 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

image
นโยบายท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างรุ่นวัย /
Author
ไพโรจน์ หาญเชิงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ284
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา = Education policy and planning /
Author
กรกมล พากเพียร.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
LC71 ก152 2554
Location
College of Local Administration Library

image
บทบาทการค้าชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร /
Author
เทพรักษ์ สุริฝ่าย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ460
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง /
Author
ประมุข บัณฑุกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ337
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทบาทของสื่อมวลชนต่อการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น /
Author
สุวรรณ ไตรมาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ455
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น:กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา /
Author
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ254
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง /
Author
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT4610 ท149 2541
Location
College of Local Administration Library

image
ประมวลภาพภารกิจสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549-2550.
Author
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Published
อมรินทร์พริ้นติ้ง,
Call Number
JQ1748 น585 2551
Location
College of Local Administration Library

image
ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น /
Author
สุรกานต์ จังหาร.
Published
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
Call Number
LA1221 ส845 2560
Location
College of Local Administration Library

image
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดบึงกาฬ/
Author
สุภาวณี วารีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ375
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles