Search again

Found: 120  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับปรุงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ชุษณพงษ์ ด่านวิไล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ398
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การผลิตผ้าไหมมัดหมี่แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบทของระบบนิเวศ กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
หทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ549
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ธณัศวัล กุลศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ547
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการบริหารงานของกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วิยะดา จันทร์โสดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ319
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพันธ์ทอง กุลดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ288
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การรับรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ433
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวางแผนการขนส่งในเขตเมืองอย่างยั่งยืน: หลักการและปฏิบัติการ = transportation engineering /
Author
พนกฤษณ คลังบุญครอง. Kku-en.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA1205 พ186 2561
Location
Central Library
Engineering Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงงบประมาณของปลัดเทศบาลขนาดเล็ก: การสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของปลัดเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล /
Author
กฤษดา ทิพย์โชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ545
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์สถานะทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิธิศ พรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ546
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจของข้าราชการและพนักงานในหน่วยงานภาครัฐส่วน๓มิภาคต่อการประเมินผลการปฎิบัติราชการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล /
Author
อดิศักดิ์ กิตติปัญญาศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ534
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การสร้างความปรองดอง /
Author
ชลัท ประเทืองรัตนา.
Published
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HM1126 ช238ก 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย /
Author
พิสณุ ฟองศรี.
Published
ด่านสุธาการพิมพ์,
Call Number
H62 พ771ก 2552
Location
College of Local Administration Library

image
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน: ศูกษากรณี/
Author
สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ217
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles