Search again

Found: 119  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและกระจายเอทานอลของไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้ /
Author
ศิวพร สุกสี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ศ542
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษา Curve number ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง /
Author
นฤมล ภูมิคอนสาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC น276
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานบ้านเวินคำ อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พรมณี ไชยเชษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ255 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานการลื่นไถลและอุบัติเหตุจราจร /
Author
ขวัญเรือน แย้มทะเล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TE ข274
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
พลวัต วุฒิเศลา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK พ444
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มวลเบาะระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง /
Author
พัชรพล โพธิ์ศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA พ516
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย /
Author
โรจนี หอมชาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ร928 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาวิธีการพยากรณ์น้ำท่วมจากปริมาณฝน /
Author
เกวรี พลเกิ้น
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No. A04-08
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว บนทางพิเศษในประเทศไทย /
Author
วรากร สท้านพบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว296 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง /
Author
เชาวน์วิช มั่นยืน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ช733
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเบื้องต้นการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำพอง = Preliminary study of water transfer between Khong and Pong Basins /
Author
พงษ์วชิรัตน์ พานิล
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C04-42
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อการส่งออก กรณีศึกษา: การส่งออกน้ำตาล /
Author
ธีรเชษฐ์ พุทธิจิตอมรกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ136
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศจีนกรณีศึกษา : การส่งออกยางพารา /
Author
อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ222
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles