Search again

Found: 67  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของน้ำยาทำความสะอาดต่อการยึดอยู่ของแหวนรูปตัวโอในฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมข้าวอร่อย /
Author
จิรัชญา หอกันยา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd จ527 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารสกัดลูกเดือยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์และผลการสะสมแคลเซียมในห้องปฏิบัติการ /
Author
นรีกานต์ จันทกนกากร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd น258 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งระดับไมโครของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม /
Author
ชญาน์ภัทร์ บุญเพิ่ม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ช112 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเฝือกฟันร่วมกับสารใดๆ ต่อผิวเคลือบฟันมนุษย์ภายหลังแช่ในน้ำคลอรีนที่เป็นกรด : ศึกษาทางห้องปฏิบัติการ /
Author
ศศิธร สุทธาธิวงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Ped ศ291 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลจตุรัส : รายงานโครงการวิจัย /
Author
สุณี เลิศสินอุดม.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Nursing Library

image
พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้บางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์.
Published
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number
QL ส723พ 2560
Location
Central Library

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ /
Author
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
DS523.4.T35 อ366 2561
Location
Central Library

image

image
รายงานการวิจัยศาลเจ้าพ่อมอดินแดง : ศูนย์รวมแห่งศรัทธามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์.
Published
โครงการยุววิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง),
Call Number
มข.5.11/09-3 2560
Location
Central Library

image
ลักษณะประติมานวิทยาของหุ่นเรื่องรามเกียรติ์ ของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ /
Author
วันทนีย์ ม่วงบุญ.
Published
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร,
Call Number
PN ว432 2539
Location
Central Library

image
ศึกษาปริมาณและชนิดที่เด่นของจุลินทรีย์จากน้ำทิ้งของการเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวคุ้งกระเบน ปี 2555-2557 = Study on quantity and prominent bacterial population from areas affected by aquaculture drainage wat...
Author
กฤษณา จันทร์แก้ว.
Published
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH ก282 2561
Location
Central Library

image
สถานการณ์การถือครองและสาเหตุการสูญเสียที่ดินของเกษตรรายย่อยในประเทศไทย : รายงานเอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ /
Author
อาทิตยา พองพรหม.
Published
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
Call Number
HD อ622ส 2560
Location
Central Library

image
สรุปผลการจัดงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1 /
Author
ดวงแก้ว ปัญญาภู.
Published
กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
Call Number
QV770.JT3 ด154 2561
Location
Medical Library

image
สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง /
Author
กฤตยา อาชวนิจกุล.
Published
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม,
Call Number
HV ก276ส 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles