Search again

Found: 152  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
รสสุคนธ์ ธัญถนอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ร177 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบชี้แนะแนวทางโดยใช้สมาร์ทโฟน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
บรรจง ประสงค์ทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD บ146 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี /
Author
นฤนาท คุณธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น273 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน SOCIAL Classnet ในการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ปณยา มณีเนตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ป146 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน SOCIALClassnet ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบภาพยนตร์สั้น สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
ประกาศิษย์ แทบมะลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป193 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเรื่องคำสั่งควบคุมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
สุระ น้อยสิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส856 2561,วพEd0246
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ภูมิศักดิ์ บุเกตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ภ679 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเขียนชุดคำสั่งในโปรแกรม (ภาษาซี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ปวีณา ไชยสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป496ผ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA บ788ผ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...
Author
กฤษณา วาทโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ก282ก 2561,วพEd0243
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครชสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ปัทมา โขหานาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0140
Location
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบและสร้างงานสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ภ763 2561,วพ1198
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของหนังสือการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ใบตอง พรมพุทธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ942 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจำและทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่อง ฤดูกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /cเจษฎา ธาระธรรม.
Author
เจษฎา ธาระธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL จ755 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles