Search again

Found: 152  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คิดแบบอัจฉริยะ /
Author
สม สุจีรา.
Published
อมรินทร์ธรรมะ,
Call Number
BF441 ส231 2561
Location
Central Library
Education Library

image
จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล = Sports psychology for football coaching /
Author
ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา.
Published
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,
Call Number
GV943.8 ศ374 [2561]
Location
Central Library
Education Library

image
ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาวและความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม /
Author
ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
Published
ทางอีศาน,
Call Number
DS523.4.T35 ช224 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ตัวแทนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
ณัฐมน นามมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ณ342 2561,วพ1188
Location
Central Library
Education Library

image
นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก /
Author
ธนากร ศรีวิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ231น 2561
Location
Central Library
Education Library

image
นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 = Young artists talent 4.0 #9 exhibition, 2018.
Author
นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
Published
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,
Call Number
N5085.T5 น594ค 2561
Location
Central Library
Education Library

image
นิรันดร์ในดวงใจ /
Published
จีเอ็มมัลติมีเดีย,
Call Number
DS586 น648จ 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library

image
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
นงพงา อึ้งวงษ์วัฒนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น141 2561,วพ1232
Location
Central Library
Education Library

image
บริหารแบบผู้นำสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ = Multipliers /
Author
ไวสแมน, ลิช.
Published
แอร์โรว์,
Call Number
HD57.7 ว987บ 2561
Location
Education Library
College of Local Administration Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่อง ประติมากรรมวัสดุธรรมชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สมพร วงษ์อามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ส265 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่มีต่อการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ศ714 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
เอกพล เขียวปาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N อ878ผ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการเรียนแบบผสมผสานบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ทศพร แสงจำปี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0231
Location
Education Library

image
ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบชี้แนะแนวทางผ่านสถานการณ์จำลอง เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ดาราณี ใจมีธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ด425 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการอบรมแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดบนระบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างบทเรียนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับอาจารย์ /
Author
ระบิล ภักดีผล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร233 2561,วพEd0213
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles