Search again

Found: 152  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การโค้ชออกกำลังกายสมองสองซีกแบบนิวโรบิก /
Author
ปรีชา กลิ่นรัตน์.
Published
ธรรมสภา
Call Number
GV711 ป467 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้แผนภาพความคิด (MIND MAPPING) เพื่อพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย /
Author
พิชัย ไชยเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0100,วพ1169
Location
Central Library
Education Library

image
การให้เหตุผลจากการมองเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
พิมพา เชื้อทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ722ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา /
Author
อัจฉรา ชีวพันธ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1536 อ498 2561
Location
Education Library

image
ครูผู้สร้างพลเมือง : พลังของการเปลี่ยนแปลง = Voices of teachers : the power of change /
Published
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท,
Call Number
LB2832.4.T35 ค167 2561
Location
Education Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ดวงกมล สุนทรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ด153ค 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 /
Author
ภราดร มาซานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ191ค 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป267ค 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบจำลอง เรื่อง ไฟฟ้าเคมี /
Author
พนิดา กระทุ่มนอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0135,QD พ199 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา /
Author
ศิริพร มาตรกำจร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ศ463ค 2561,วพ1164
Location
Central Library
Education Library

image
ความเข้าใจเรื่องเศษส่วนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ลักษณา ต้นจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ล226 2561,วพ1162
Location
Central Library
Education Library

image
คัมภีร์โค้ช 45 วิชชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาเป็อัจฉริยะกีฬา X10 /
Author
ปรีชา กลิ่นรัตน์.
Published
ธรรมสภา,
Call Number
GV711 ป467ค 2561
Location
Education Library

image
คำที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ244 2561
Location
Central Library
Education Library

image
คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก /
Author
ภัทรขวัญ ลาสงยาง.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
PN147.5 ภ363 2561
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles