Search again

Found: 152  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม รายวิชาเพิ่มเติม ส 20203 อาเซียนศึกษา 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร /
Author
สาโรช คุ้มครอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส684 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา (SSCS) /
Author
ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท466 2561,วพEd0201
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาสมรรถนะในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
เยาวลักษณ์ ชาญรบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ย547ส 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยอาศัยลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
พิมพ์ผกา อินทะรส.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ717ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี = Scholarly communication and open access /
Author
น้ำทิพย์ วิภาวิน.
Published
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
Z286.O63 น522 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การสื่อสารในองค์การ /
Author
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
HD30.3 ณ311 2561
Location
Education Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง การจำแนกสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบอุปนัย /
Author
ฐิตาภรณ์ อินทร์งาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ฐ329ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ฉัตราภรณ์ อักษร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฉ238 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง /
Author
ศยามน อินสะอาด.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
LB1028.5 ศ129 2561
Location
Education Library

image
การอ่านให้เก่ง /
Author
ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล.
Published
ภาพพิมพ์,
Call Number
LB1050 ถ181ก 2561
Location
Education Library

image
การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาความสามารถด้าน metacognition ความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนีกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด constructiv...
Author
พรพิมล ผาพิมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q พ249 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การเรียนรู้ของครูที่ใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในชุมชน การเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ชนิกา เสนาวงค์ษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช149 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา /
Author
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
Published
พ. เดชะคุปต์,
Call Number
LB1027.23 พ715 2561
Location
Education Library

image
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฏีฐานราก /
Author
อาภัสรา สีดอนเตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ633 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การเเขียนผ้าลายอย่างในจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยทิศ กรุงเทพมหานคร เพื่อการอนุรักษ์โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน /
Author
จารุภรณ์ ศรีจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ332 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles