Search again

Found: 152  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโมบายแอพพลิเคชั่นตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
ธนบรรณ ขวัญมั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ธ144 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การอ่านภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R /
Author
สายรุ้ง กิมยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส661 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยากับชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) /
Author
เกศกนก เรือนทิพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ก772 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในการพัฒนาความสามารถด้านการพูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร /
Author
ธีรารัตน์ ดวงเทียน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ธ686 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา /
Author
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์์. Kku-ed.
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1564.T5 ธ599 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ /
Author
สยาม อรุณศรีมรกต.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS155.7 ส319พ 2561
Location
Education Library

image
การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง /
Author
กนกพร ชนะโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก124พ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ภภดา อุทาโพธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ159 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
พิญญารัศม์ สิงหะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0145,LB พ655 2561
Location
Central Library
Education Library

image

image
การวิจัยทางการศึกษา = Educational research /
Author
ไพศาล วรคำ.
Published
ตักสิลาการพิมพ์,
Call Number
LB1028 พ997 2561
Location
Education Library

image
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในแนวคิดการสืบเสาะความรู้ในบริบทเรื่่องร้านอาหารลอยน้ำ /
Author
ขวัญชนก ธีระสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ข261 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย /
Author
ธนัชชา ธวัชชัยดำรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ199 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาคำถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มนูศักดิ์ ยางขัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม178 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ตีบจันทร์ สีละนุวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0142,วพ1196
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles