Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย = Methodology of Thai language learning management /
Author
วัชรพล วิบูลยศริน.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1577.T35 ว378 2561
Location
Education Library

image
Look good ดูดี ชนะใจ ทำอะไรก็ชนะ /
Author
อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
Published
ไอแอมเดอะเบสท์,
Call Number
BF723.P4 อ248 2561
Location
Education Library

image
กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ /
Author
ชนาธิป พรกุล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1060 ช149 2561
Location
Education Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ : รายงานวิจัย = Entrepreneurship education /
Author
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
HB615 ส282 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 /
Author
วิภาพรรณ พินลา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
H62.5.T35 ว651 2561
Location
Education Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี = Technology roadmapping/
Author
ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD45 ณ369 2561
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent management) เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ /
Author
จตุรงค์ นภาธร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5549 จ138ก 2561
Location
Education Library

image
การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี = Administration of dual education system /
Author
จอมพงศ์ มงคลวนิช.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LC1043 จ198 2561
Location
Education Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเพื่อการวิจัย = Applications of the multidimensional item response theory of research /
Author
พัชรี จันทร์เพ็ง. Kku-ed.
Published
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB3051 พ524 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5S ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับสื่อเสมือนจริงด้วยแอพพลิเคชั่นออรัสม่า รายวิชาอาเซียนศึกษา ของนักเรียนพาณิชยกรรม ระดับประกาศนีย...
Author
จุฑามาศ พุทธาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H จ628 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง รายวิชา ส16101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ศิริพร ศรีภูทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ศ463ก 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles