Search again

Found: 262  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) /
Author
นิภาพร พลอยโตนด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น624พ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E /
Author
เกษดาพร จันทร์แสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก781 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การโจมตีและการป้องกันตัว /
Author
Borras, Josep Maria.
Published
สุวีริยาสาส์น,
Call Number
QL781 บ919ก 2558
Location
Education Library

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล /
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
สามลดา,
Call Number
HA32 ก399ก 2558/27
Location
Education Library

image
การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ cyclic model ตามทฤษฎี Sensory Integration เพื่อลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กที่มีภาวะออทิสซึมในระดับเตรียมความพร้อม /
Author
อรทัย สอนทะมาตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ324ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้คำถามของนักศึกษาครูที่พัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
สุธาสินี ราชเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส784ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาแรงบัลดาลใจภายในและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ /
Author
ธนบดี ชาญขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ144 2558
Location
Central Library
Education Library

image
กำเนิดพระสังข์ /
Author
ตุ๊บปอง.
Published
แฮปปี้คิดส์,
Call Number
PZ90.T5 ต629กน 2558
Location
Education Library

image
กุมอำนาจจูงใจคน = Brilliant influence /
Author
เคลย์ตัน, ไมค์.
Published
ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์,
Call Number
BF774 ค763 2558
Location
Education Library

image
กุหลาบ /
Author
คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน.
Published
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,
Call Number
SB411 ค128 2558
Location
Education Library

image
กุหลาบ = Roses /
Author
พจนา นาควัชระ.
Published
บ้านและสวน,
Call Number
SB411 พ172ล 2558
Location
Education Library

image
ขึ้นอย่างไรนะ /
Author
วชิราวรรณ ทับเสือ.
Published
แพรวเพื่อนเด็ก,
Call Number
PZ90.T5 ว153 2558
Location
Education Library

image
ครุฑเกเร /
Author
นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ.
Published
เก้าแต้ม,
Call Number
PZ90.T5 น243ค 2557
Location
Education Library

image
ครู : ผู้สร้างวันพรุ่งนี้ /
Author
นิธิ วติวุฒิพงศ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1775 น612 2558
Location
Education Library

image
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ /
Author
ปฏิญญา สอนกล้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ป135 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles