Search again

Found: 98  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคมีในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน /
Author
สุทธดา รุ่งโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส771 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา /
Author
กิติยวดี สิทธิวรเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก677ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสุขในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อิสรีย์ อิสรเสณีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ764ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ TSOI (Translating Sculpting Operationalizing Intetrgrati...
Author
ศิริรัตน์ คล้ายนิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ศ481ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อารีรัตน์ ใจซื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ663ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรีปากชามประยุกต์ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา /
Author
ธัญชนก สท้านพบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ445ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (MBI) เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
พัชรี จันหาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD พ524 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการฝึกรูปแบบตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเนตบอลหญิง ทีมโรงเรียนกัลยาณวัตร /
Author
ช่อพุทธรักษา หมายบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ช321 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการศึกษาหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Mbi) ที่มีต่อวิถีทางมโนมติ และข้อโต้แยงทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส784ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการใช้ของเล่นต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย /
Author
อรอนงค์ คงอาษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ383ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของมัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ภาสินี ก้านจักร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ภ511ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ป542ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษา/
Author
เพ็ญนภา คำแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลกยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ196,วพEd0064
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
อุมาริน หิรัญอร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ846ผ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /
Author
อานนท์ แสนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ623ภ 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles