Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, volume 1 /
Published
สำนักงาน,
Call Number
R729.5.R87 ก446 2559 ล.1,WB50.JT3 ก446 2559 ล.1
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินหลักสูตรอบรมระยะสั้นระหว่างประจำการ "การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ" /
Author
ณัฏฐกา สุรเสน.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ณ311 2559,QV ณ311 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหมากเม่า /
Author
เศรษฐิณี แสงอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ872 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูเรือ /
Author
ศรีรัตน์ บินทจร.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ242ก 2559,WX ศ242 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน /
Author
อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS อ493 2559,QV อ493 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาแผ่นฟิล์มผงเนื้อในเมล็ดมะขามผ่านกระบวนการให้ความร้อนผสมสารสกัดเปลือกมังคุดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acne /
Author
ธรัลหทัย ดีมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ธ379 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสร้างแบบวัดจิตสำนึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล /
Author
วิภาพร อุตมะ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว649ก 2559,QV ว649 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมและการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าอาหารตามมาตรฐานสากล ณ ด่านใน สปป. ลาว /
Author
สิริวรรณ ชมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส732ค 2559,WA ส732ค 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชีวเคมี : พื้นฐานการแพทย์ = Basic medical biochemistry /
Author
ประดิษฐ สุคนธวารินทร์.
Published
น่านออฟเซ็ท,
Call Number
QD415 ป267 2559,QU4 ป267 2559
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (เอชเอ) ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และบุคคลโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนสองแห่งในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
รติยากร รัถยาสุข.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร135ผ 2559,WX ร135 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของสารสกัดจากส้มโอต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ /
Author
เพียงกมล สอนผึ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS พ942 2559,WT พ942 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลจัตุรัส /
Author
พาณี ชัยจันดี.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ599 2559,RC พ599 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Dyslipidemia /
Author
วิมล พันธุเวทย์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QP752.C5 ว663 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ลมชัก ยิ่งรู้จัก--ยิ่งรักเธอ /
Author
สมศักดิ์ เทียมเก่า.
Published
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC372 ส282ล 2559,WL385 ส282ล 2559
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles