Search again

Found: 139  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"บ้าน"และความสัมพันธ์กับมาตุภูมิในประเทศพม่าของชาวมอญบ้านวังกะกาญจนบุรี /
Author
ภควดี ทองชมภูนุช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1187
Location
Central Library

image
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน /
Author
สุเทพ แปลงทับ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
LB ส781บ 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลวิธีการดีดพิณอีสาน:กรณีศึกษานายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ /
Author
พุฒธิพงษ์ พาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1361
Location
Central Library

image
กลวิธีการบรรเลงซอในวงมโหรีโคราช:กรณีศึกษาวงพนมพรจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชนาวัฒน์ จอนจอหอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1329
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้ในองค์กรของเรือนจำกลางนครพนม /
Author
อทิตยา พงค์ชยุดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ143ก 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องทะแยกกลองโยน : กรณีศึกษาเอกสารการบันทึกโน๊ตเพลงไทยเป็นโน๊ตสากล /
Author
ยุทธนา คณะยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ย355 2561
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบูรณาการระหว่างองค์กรรัฐ ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรนุช จันทะบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1110
Location
Central Library

image
การประกอบสร้างความเป็นแสกในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
วงศกร บุญเกิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ว121 2561
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีผสมผสานระบบอาณานิคมมดในการจัดเส้นทางการส่งสินค้า : กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มวีดริ้งค์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ /
Author
ชรัณยภัทร์ วรางกูลพิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ช211 2561
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล /
Author
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1230
Location
Central Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles