Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
/การวิเคราะห์โครงสร้างของเคเบิลใต้ดินแบบกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงและต้นทุนการก่อสร้างต่ำในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
Author
กวิน เจริญดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา.วิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-EN 2562
Location
Engineering Library

image
/การศึกษามุมครีบวงเดือนของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน ที่มีต่อสมรรถนะในการกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือก
Author
พัชนิดา แสงอ่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
|a|a 2560
Location
Engineering Library

image
/การออกแบบชั้วไฟฟ้าเพื่อเร่งปฎิกริยาทรานส์เอสเทอร์รีฟิเคชันในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูง
Author
ธารินทร์ รัตนบุญทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา..วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENธ
Location
Engineering Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา/
Author
พิมพ์สิริ นิโครธะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0210
Location
Education Library

image
การกำหนดที่ตั้งและการจัดสรรที่เหมาะสมของคลังสินค้าโดยใช้ตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแท้จริง กรณีศึกษาบริษัทกระจากสินค้าเครื่องดื่ม/
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Model) ร่วมกับการใช้บทเรียนออนไลน์ Goole Apps รายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม...
Author
ชลิดา ชาติมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0192
Location
Education Library

image
การพัฒนางานปฏิบัติในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ/
Author
เชิน ซุ่ยหยุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0209
Location
Education Library

image
การพัฒนาวิะการลบลอยแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับการสังเคราะห์สัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีดจาก 5 อิเล็กติก /
Author
พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENพ 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมหัศจรรย์หนอนไหมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา/
Author
อารีวรรณ แก้วดอนหัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0204
Location
Education Library

image
การรับสารสนเทศสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ชลธิชา ดวงมาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ช224 2559
Location
Central Library

image
การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยืนรักษาสมดุลย์ในหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์บนพิ้นเคลื่อนที่/
Author
นัฐพงษ์ เนินชัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENน
Location
Engineering Library

image
การวิเคราะห์มอนติคาร์โลของรหัสแอลดีพีวีแบบซอร์ตเทนนิงที่มีระดับความยาวบล็อกเป็นอนันต์/
Author
ปัญญาวัฒน์ เตโช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENป 2562
Location
Engineering Library

image
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ในเขม่าปืนที่เกิดจากดินส่งกระสุนปืนชนิดควันน้อยด้วยวิธีโครมาโนกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง /
Author
ธนพงษ์ ผุยบัวค้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ149 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาสภาวะการเกิดเจลและความคงตัวของสารต้านออกซิเดชันของเนื้อผลลูกตาลสุก /
Author
ยลดา สาเสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ย145 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles