Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
/การวิเคราะห์โครงสร้างของเคเบิลใต้ดินแบบกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงและต้นทุนการก่อสร้างต่ำในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
Author
กวิน เจริญดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา.วิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-EN 2562
Location
Engineering Library

image
/การศึกษามุมครีบวงเดือนของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน ที่มีต่อสมรรถนะในการกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือก
Author
พัชนิดา แสงอ่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
|a|a 2560
Location
Engineering Library

image
/การออกแบบชั้วไฟฟ้าเพื่อเร่งปฎิกริยาทรานส์เอสเทอร์รีฟิเคชันในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูง
Author
ธารินทร์ รัตนบุญทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา..วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENธ
Location
Engineering Library

image
Antimicrobial efficacy of tilapia by-products hydrolysate and its improvement of microbiological safety for fresh fish patties /
Author
Huynh Tran Huyen Trang.
Published
Master of Science Thesis in Food Safety And Quality Management, Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE441
Location
Central Library

image
SQL Injection prevention using machine learning /
Author
Krit Kamtuo.
Published
Master of Science Thesis in Information Technology, Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE365
Location
Central Library

image
The Novel Partitioned Stator Doubly Salient Permanent Magnet Generator for Low-Speed Application
Author
Warat Sriwannarat.
Published
Doctor of Philosophy Thesis in Electrical Engineering Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THesis 19-ENW
Location
Engineering Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา/
Author
พิมพ์สิริ นิโครธะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0210
Location
Education Library

image
การกำหนดที่ตั้งและการจัดสรรที่เหมาะสมของคลังสินค้าโดยใช้ตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแท้จริง กรณีศึกษาบริษัทกระจากสินค้าเครื่องดื่ม/
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Model) ร่วมกับการใช้บทเรียนออนไลน์ Goole Apps รายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม...
Author
ชลิดา ชาติมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0192
Location
Education Library

image
การพัฒนางานปฏิบัติในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ/
Author
เชิน ซุ่ยหยุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0209
Location
Education Library

image
การพัฒนาวิะการลบลอยแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับการสังเคราะห์สัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีดจาก 5 อิเล็กติก /
Author
พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENพ 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมหัศจรรย์หนอนไหมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา/
Author
อารีวรรณ แก้วดอนหัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0204
Location
Education Library

image
การรับสารสนเทศสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ชลธิชา ดวงมาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ช224 2559
Location
Central Library

image
การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยืนรักษาสมดุลย์ในหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์บนพิ้นเคลื่อนที่/
Author
นัฐพงษ์ เนินชัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENน
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles