Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทส่วนปลาย = Anatomy of the peripheral nervous system /
Author
ปาริฉัตร ประจะเนย์.
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP365.5 ป553 2560,WL500 ป553 2560
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม = Infection control and sterilization in dentistry /
Author
รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์.
Published
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
WU29 ร333 2560
Location
Dentistry Library

image
การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ = Emergency management for the elderly /
Published
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย,
Call Number
WT100 ก446จ 2560,RC954 ก446จ 2560
Location
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ = Nutritional management for the elderly /
Published
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย,
Call Number
TX551 ก446 2560,WT115 ก446 2560
Location
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปาก = Oral diagnosis /
Published
Protexts,
Call Number
WU141 ก451 2560
Location
Dentistry Library

image
การฝังรากฟันเทียม เน้นกรณีศึกษาการฝังรากฟันเทียมบริเวณสวยงาม /
Author
อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ.
Published
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
WU640 อ622 2560
Location
Dentistry Library

image
การยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นขาวและใบโหระพาในห้องปฏิบัติการ /
Author
เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd พ877 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษานำร่องลักษณะมิญชวิทยาและการแสดงออกพื้นฐานของยีนส์DSPP, DMP1, COL1A ของเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ /
Author
อัจฉรียา ปิยะสันติ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd อ514 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาสัดส่วนความสวยงามของฟันหน้าบนหกซี่ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อความสวยงามของรอยยิ้มในสัดส่วนของฟันหน้าบนหกซี่ที่แตกต่างกัน /
Author
กฤชญา ไตรเวทย์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ486,WU ก272 2560
Location
Central Library
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมและร่องฟันสองชนิดในสภาวะปนเปื้อนน้ำลายและไม่ปนเปื้อนน้ำลายทางห้องปฏิบัติการ /
Author
กิรณา ขันติโกสุม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ก682 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของสิ่งบูรณะเฉพาะกาลเรซินอะคริลิกและเรซินคอมโพสิตที่มีและไม่มีการเติมสารเสริมแรง /
Author
ชวพร คล่องพิทยาพงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ช276 2560
Location
Dentistry Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบการหายของแผลระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนของฟันกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ /
Author
ณัฐฐิญา ลิขิตพงศ์พิพัฒน์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ489,WO ณ328 2560
Location
Central Library
Dentistry Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles