Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การรับสารสนเทศสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ชลธิชา ดวงมาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ช224 2559
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ในเขม่าปืนที่เกิดจากดินส่งกระสุนปืนชนิดควันน้อยด้วยวิธีโครมาโนกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง /
Author
ธนพงษ์ ผุยบัวค้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ149 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาสภาวะการเกิดเจลและความคงตัวของสารต้านออกซิเดชันของเนื้อผลลูกตาลสุก /
Author
ยลดา สาเสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ย145 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสจากเชื้อราที่มีศักยภาพในการทำลายเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู /
Author
สุภัทรษร ทับศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส835 2559
Location
Central Library

image
ผลของวิธีการคั่วต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไหมข้าวโพดแห้งเพื่อการผลิตชา /
Author
อมร บุญสมบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T
Location
Central Library

image
ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง /
Author
ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ251 2558
Location
Central Library

image
ระบบเฝ้าตรวจนักวิ่งมาราธอนด้วยอาร์เอฟไอดีแบบเรียลไทม์ /
Author
สุชาติ จุลรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles