Search again

Found: 106  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand /
Author
ชวนชม สกนธวัฒน์. kku-m.
Published
โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย,
Call Number
RA644.A25 ช268,WC503.6 ช268ก 2538
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การประเมินผลสมัชชาสุขภาพระดับอนุภาคจังหวัดขอนแก่น มหาสารคามและอุดรธานี /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA541.T5 ก491ก
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
การพัฒนาองค์ความรู้สาธารณสุขอีสาน /
Published
คณะ,
Call Number
RA440.87.T5 ก494,W26.5 ก494 2542
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image

image

image
การศึกษาพื้นฐานโมเลกุลของยีนอัลฟาธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Study on the molecular basis of alpha-thalassemia in northeast Thailand /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชาเคมีคลินิก
Published
ภาควิชาเคมีคลินิกและภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC641.7.T5 ก522,WH170 ก522
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาระบบสุขภาพภาคประชาชนของเครือข่ายสุขภาพระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Primary health care network /
Author
ประยุทธ แสงสุรินทร์
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,
Call Number
RA541.T52N65 ป364
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วนิดา วิระกุล
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA427.9 ว171
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ยากจนดักดานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
HC79.P6 ก522 2543
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การศึกษาและสรุปบทเรียนการพัฒนา ศสมช. ต้นแบบ : สู่การบริการที่มีมาตรฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วนิดา วิระกุล
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
RA441.5.T52N65 ว171
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและครอบครัว เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA776 ก522,WA292 ก523 2534
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image

image
ความเข้าใจในการป้องกันตนให้พ้นจากยาเสพติดให้โทษของนักศึกษาวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นีออน กลิ่นรัตน์
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV5809 น719,QV89 น718ร 2523
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Thalassemia and Hemoglobinopathies in Northeast Thailand /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC641.7.T5 ธ529,WH170 ธ529
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles