Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภาณุพงษ์ แตกหนองโน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1277,RC ภ449 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การนิเทศการบริหารยาในหอผู้ป่วยใน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Supervisions on medication adminstration of head nurses in inpatient department of community hospitals locate...
Author
วรชยา เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว121 2561
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ /
Author
กัญญ์วรา นรชาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1280,RT ก417 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์จิรา วาจามั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1238,RC จ261 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤตโดยใช้ CURN Model /
Author
กฤติยาณี ปะนัตถานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1273,RJ ก277ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระยะฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
จิรารัตน์ ตรงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ539ก 2561
Location
Nursing Library

image
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ชำนาญ เขื่อนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1252,RT ช591ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย /
Author
ทับทิม ปัตตะพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ867,GB ท363 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ปิยาวดี เจี่ยเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป629 2561,WX ป629 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
เตือนใจ วงสุทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1315,RC ต857 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ลีต้า อาษาวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1354,RA ล557 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
ชนาภา ชิดชาญชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1241,RT ช149 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
ณัฐพร สายแสงจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ939,RT น341 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความเศร้าโศกของบิดามารดาที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย /
Author
สุธีรา ยาทองไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1246,RC ส777 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
บทบาทของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง : การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ /
Author
พิสมัย สุระกาญจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1282,RA พ766 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles