Search again

Found: 348  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Dialogue คิดลงสู่ใจ -- ไหลเป็นปัญญา /
Published
สามลดา,
Call Number
P95.455 ว233 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นกั้นไม่ใช้อากาศ /
Author
จิตกษมา หนุนภักดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-10 2558
Location
Engineering Library

image
กลไกการดูดซับโลหะหนักโดยใช้เปลือกมันสำปะหลัง /
Author
กนิษฐา ยอดปรางค์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-01 2558
Location
Engineering Library

image
การกัดชิ้นงานเชิงกลด้วย Kuka Robot /
Author
แทนพงศ์ พุทธลา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-13 2558
Location
Engineering Library

image
การกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนโดยใช้ระบบ Water Pressure Scrubbing /
Author
พลศักดิ์ ศรีนาวิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-04 2558
Location
Engineering Library

image
การกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้น้ำเกลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ /
Author
จิรัชญา กัลยา ณ โสธร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-22 2558
Location
Engineering Library

image
การควบคุมความหนาของแผ่นเคลือบเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์โดยเทคนิคอิเล็กโตรโฟลิติกดีโพสิชัน /
Author
จิรายุส ธนะนู.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-04 [2558]
Location
Engineering Library

image
การคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนสำหรับเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ /
Author
พันธวัช เก็มประโคน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-11 [2558]
Location
Engineering Library

image

image

image
การดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธิญาภา จันทร์เทพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ579 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจยีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียโดยตรงเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอดโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปส์ฟีทัลลิส /
Author
ธนันวรรณ จันทาทุม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ213 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles