Search again

Found: 32  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Art & design at the edge of the turning point Gl 10 Graduate Integrity โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง /
Author
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การประชุมวิชาการ.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
NA ส181 2562
Location
Architecture Library

image
กลยุทธ์การบริหารการพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The strategies of human development administration into ASEAN community of higher e...
Author
ณรรช หลักชัยกุล.
Published
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number
HF ณ252 2562
Location
Central Library

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ /
Author
ฐาปณีย์ แสงสว่าง.
Published
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LC ป311 2562
Location
Central Library

image

image
การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย /
Author
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ,
Call Number
LA ภ434 2562
Location
Central Library

image

image
การศึกษาคชลักษณ์ช้างป่าที่เป็นช้างมงคลในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
สุวิจักขณ์ มั่นสารนียธรรม.
Published
ศูนย์ศึกษาคนกับช้างวัดป่าอาเจียง,
Call Number
GR ส878 2562
Location
Central Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงาน : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว /
Author
ธานี แก้วธรรมานุกูล.
Published
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
RA ธ517ก 2562
Location
Central Library

image
การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้นด้วยขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างแบบปรับปรุง : โครงการ = Solving systems of nonlinear equations by modified differential evolution algorithm /
Author
พิกุล ภูผาสุข.
Published
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ631 2562
Location
Central Library

image
การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ : กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น /
Author
เลิศพร อุดมพงษ์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HV ล896 2562
Location
Central Library

image
กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดท้องถิ่น และผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
จักรพงษ์ เจือจันทร์.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HF จ223ก 2562
Location
Central Library

image

image
กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในท้องถิ่นอีสาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต Kku-hs.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HF5475.T52N65 ส881ก 2562
Location
Central Library

image
ความชุกของการติดเชื้อ Pasteurella multocida ในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) ในประเทศไทย /
Author
ดุษฎี ผ่องอรัญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด731 2562
Location
Veterinary Medicine Library

image
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหน่วยยานพาหนะ : รายงานการวิจัยเรื่อง /
Author
รัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์.
Published
งานบริการและรักษาความปลอดภัย สำนักงานบริการและสนับสนุนทั่วไป ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์,
Call Number
LG395.T5.ข285พศห ร373 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles