Search again

Found: 151  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
[ร่าง] แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569 /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
W84.6.JT3 ร399 2559-69
Location
Medical Library
Public Health Library

image
Pesticide use situation and factors associated with chemical pesticide use among working aged farmers in the eastern part of cambodia /
Author
Vong Pisey.
Published
Master of Public Health (International Health), Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE536,Thesis PH396
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
รัตนาภรณ์ จอมพลเรือง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร377 2559,WC ร377 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการดำเนินงานหมอครอบครัวของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น/
Author
นริศรา นิลละออง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX น253 2559,R น253 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อมรินทร์ ศักดิ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ295 2559,WI อ295 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2559/5,WG ก446ช 2559/5
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ปัญญา สุจริต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ป524 2559
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
จุฬาพร นาคพรหม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK จ679 2559
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วรดา มาลา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ว195 2559
Location
Public Health Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม /
Author
ปิยนันท์ ยะภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป618 2559,RC ป618ร 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินและผักบางชนิดที่ได้จากการกำจัดน้ำเสียจากถังเกรอะโดยร่องซึม /
Author
พรชัย ศรีเชียงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX พ232ก 2559,WA พ232 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image

image

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมยาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เบญจมาศ ดับสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ651,WB บ784 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles