Search again

Found: 158  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ /
Author
แอชบรุก, เพกกี.
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
LB1139.5.S35 อ939 2560
Location
Central Library
Education Library

image
Biology ชีววิทยา /
Author
ศุภณัฐ ไพโรหกุล.
Published
แอคทีฟ พริ้นท์,
Call Number
QH308.2 ศ686 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
รุ่งอรุณ นนทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ร649 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เพ็ญนิภา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ887ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูการศึกษานอกระบบ: กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิตยา เรืองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL น578 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
ณัฐิกา ชาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ379ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ศรีประภา บุญหล่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ศ223 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบจำลองที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก /
Author
กานต์ชนก เพ็งวงษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก432 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครูภาษาไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนมีสุข จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัฉราพรรณ พาไสย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ513ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้แบบเปิดเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือที่มีต่อความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ประกายวรรณ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป191 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การตัดสินใจดำเนินการของครูต่อแนวคิดของนักเรียนในลำดับบทเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กิตติพศ รบศึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก674ต 2560,วพ1342
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สุนทร โคตรบรรเทา.
Published
สำนักพิมพ์ปัญญาชน,
Call Number
LB2805 ส788 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 /
Author
เกียรติ์นิพนธ์ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก853 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
เขมิกา พันธุ์อำมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข669 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /
Author
สโรชา กาวี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส357 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles