Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green tourism) /
Author
ศศิธร ป้องเรือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291ก 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในเมืองวังเวียง สปป. ลาว /
Author
บุญทวี สอสัมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G บ463 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ /
Author
ปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป618ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบและพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมพหุปัญญาทางด้านดนตรี /
Author
จิตติวิทย์ พิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT จ426 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ = Lexical variation in Tai Dam among three generations /
Author
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
Published
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL ส876 2556
Location
Central Library

image
จากวิทยาทานสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้า : ความปั่นป่วนของอุดมศึกษา /
Author
เจตนา นาควัชระ
Published
สถาบันคลังสมองของชาติ,
Call Number
LB2322.2 จ697 2556
Location
Central Library

image

image
ปัตตานีวันนี้ = Pattani /
Published
สำนักงานจังหวัดปัตตานี,
Call Number
DS589.ป531 2558
Location
Central Library

image
พะเยาศึกษา /
Published
สุเทพการพิมพ์,
Call Number
DS589.พ495 พ495 2558
Location
Central Library

image
ฟื้นย่านเก่าและภูมินิเวศวัฒนธรรมให้มีชีวิต : ประสบการณ์จากเพื่อนถึงเพื่อน /
Author
สุรชัย รักษาชาติ
Published
อรุณอินสยาม,
Call Number
HN700.55.Z9C6 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สมเดช ลีลามโนธรรม
Published
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา,
Call Number
DS589.น123 2558
Location
Central Library

image
วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการศึกษาและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทชุมชนในพื้นที่วิกฤตอุทกภัย กรณีศึกษาพื้นที่ลุทน้ำวิกฤติ ภาคตะวันออกเฉียเงหนือ /
Author
บุญชัย งามวิทย์โรจน์
Published
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB บ426 2555
Location
Central Library

image
ศิลปะถ้ำเขาสามร้อยยอด /
Author
พยุง วงษ์น้อย
Published
สำนักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี,
Call Number
N5310.5.T5 พ222 2547
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles