Search again

Found: 146  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"Urothelial cancer" /
Published
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย,
Call Number
RC921.U7 ย499 2559
Location
Central Library

image
Basic and clinical neuroscience 8 /
Published
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RC346 บ827 2559
Location
Central Library

image
Chula surgical critical care /
Published
สาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RD51.5 จ678 2559
Location
Central Library

image
Essentials in hemodialysis /
Published
แท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น,
Call Number
RC901.7.H45 อ916 2559
Location
Central Library

image
Fundamentals of cataract surgery /
Published
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RE451 ฟ232 2559
Location
Central Library

image
Problem based in internal medicine : case discussion /
Published
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย,
Call Number
RC66 พ971 2559,WB115 พ971 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
กรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยาสำหรับรักษาความเจ็บป่วยเล็กน้อยในชุมชนห่างไกล : กรณีศึกษาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย /
Author
อัญชลี พิมพ์รัตน์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ525 2559,QV อ525 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อมรินทร์ ศักดิ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ295 2559,WI อ295 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การกระตุ้นการรู้คิด พัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม /
Author
มยุรี ลี่ทองอิน.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC521 ม189 2559
Location
Central Library

image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย /
Author
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HD7752.55 พ718 2559
Location
Central Library

image
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, volume 1 /
Published
สำนักงาน,
Call Number
R729.5.R87 ก446 2559 ล.1,WB50.JT3 ก446 2559 ล.1
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles