Search again

Found: 33  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Home design. พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 350 ตารางเมตร /
Published
สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน,
Call Number
NA7435 ร156รน 2560 ล.11
Location
Architecture Library

image
Home design. พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 350 ตารางเมตร /
Published
สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน,
Call Number
NA7435 ร156รม 2560 ล.11
Location
Architecture Library

image
ICA : Innovative Craft Award 2017 /
Published
ฝ่าย,
Call Number
TS113.T5 ส728 [2560]
Location
Architecture Library

image
SACICT prototypes : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ศ.ศ.ป. /
Published
ฝ่าย,
Call Number
TS171.8 ซ149 2560
Location
Architecture Library

image
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 = 4th Building Technology Alliance Conferenceon on Energy and Environment วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00...
Author
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.,
Call Number
NA2542.3 ก482 2560
Location
Central Library
Architecture Library

image
การปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ กรณีศึกษา อาคารจอดรถ 1 ศูนย์อาหารและบริการ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พรรัตน์ เรืองเสรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ275ก 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การป้องกันความร้อนผ่านผนังกระจกอาคาร /
Author
อภิรักษ์ งามนิวัฒนวงศ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ259ก 2560
Location
Architecture Library

image
การศึกษาการปรับปรุงอาคารเรียนเดิมโรงเรียนภูเวียงวิทยายน เพื่อการใช้งานประหยัดพลังงาน /
Author
สิรภพ ร่มศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส728ศ 2560
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาของอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพของอากคารต่อพฤติกรรมการไหลของกระแสลมธรรมชาติในอาคารกรณีศึกษา : อาคารเรียนแบบไม่ปรับอากาศจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ศิริวรรณ โรโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ256
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาปัญหาการระบายอากาศโดยธรรมชาติของอาคารพาณิชย์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบช่องเปิดของอาคาร /
Author
ธเนศ นาระคล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ธ285ก 2560
Location
Architecture Library

image
การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 /
Author
ชาตรี ประกิตนนทการ.
Published
มติชน,
Call Number
NA1521 ช514กม 2558
Location
Architecture Library

image
การใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องบรรยามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาติยาพร สินประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ255
Location
Central Library
Architecture Library

image
คอนกรีตเทคโนโลยี = concrete technology /
Published
คอนกรีตผสมเสร็จซีเแพค,
Call Number
TA681 ค184 2547
Location
Architecture Library

image
นักกายกรรมและโยคีแห่งสถาปัตยกรรม = The acrobat and the yogi of architecture /
Author
โดชิ, บี.วี.
Published
สมาคมสถาปนิกสยาม,
Call Number
NA1995 ด961 2560
Location
Architecture Library

image
บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอ โรห์ = Conversations with Mies Van der Rohe /
Author
มีส ฟาน เดอ โรห์, ลุดวิก.
Published
ลายเส้น,
Call Number
NA1088.M65 ม599 2560
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles