Search again

Found: 54  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
939 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเรื่องผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบแอนแอโรบิก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาในวัยรุ่นเพศชาย = The effects of Anaerobic training on leg muscle power in young ...
Author
ตำแหน่ง เดชขุน.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Sp ต371 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
Infographic design ฉบับ quick start + easy workshop + make money /
Author
ธัญรัช นันท์ชนก.
Published
วิตตี้กรุ๊ป,
Call Number
NC997 ธ469 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
Responsive web design สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ /
Author
Rose, Dan.
Published
ไอดีซี พรีเมียร์,
Call Number
TK5105.888 ร943 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
The Story of eggs : เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย /
Author
กิตติ ทรัพย์ชูกุล.
Published
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์,
Call Number
TX745 ก671 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
กระบวนการผลิต = Manufacturing processes /
Author
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ.
Published
:ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
TS183 ณ249 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics statics /
Author
ธัญญารัตน์ สิงหนาท.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TA351 ธ468 2559
Location
Central Library

image
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง /
Author
กวี หวังนิเวศน์กุล.
Published
กวี หวังนิเวศน์กุล,
Call Number
TH443 ก325 2559
Location
Central Library

image
การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี /
Author
อภิชาติ อิ่มยิ้ม.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QD51 อ252 2559
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแท่งให้พลังงานจากกล้วยน้ำว้า /
Author
พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TP พ164 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การยศาสตร์และการประเมิน /
Author
องุ่น สังขพงศ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
TA166 อ119 2556
Location
Central Library

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย /
Author
ยุทธ ไกยวรรณ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA279 ย351 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การวางแผนและควบคุมการผลิต /
Author
ชุมพล ศฤงคารศิริ.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS176 ช627 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Research in library and information science /
Author
ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์.
Published
ชมพูการพิมพ์,
Call Number
Z669.7 ช216 2559
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม /
Author
วโรดม ตู้จินดา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS191.8 ว339 2559
Location
Central Library

image
การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม /
Author
ภาวดี อังศุสิงห์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
SB472.45 ภ471 2559,WT155 ภ471 2559
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles