Search again

Found: 33  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
25 หยก ๆ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสที่รับราชการมากว่า 25 ปี /
Author
จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
Published
ขอนแก่นการพิมพ์,
Call Number
PL4200.5 จ216 2558,มข.8/03 จ216ย 2558
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Author
ธัญรดา สีตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ469 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโตก บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
วราวุฒิ ทิวะสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว325 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดสงขลา /
Author
บูฆอรี ยีหมะ.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 บ782 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดเชียงราย /
Author
วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว288 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ จ223 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับท่านไกสอน พมวิหาน ค .ศ.1975-2010 = The construction of remembrance of Kysone Phomvihane during 1975-2010 A.D. /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675 2558
Location
Central Library

image
กาหลมหรทึก /
Author
ปราปต์.
Published
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว ป448ก 2558
Location
Central Library

image
คู่มือท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา /
Published
องค์การ,
Call Number
DS589.ฉ211 ค695ค 2558
Location
Central Library

image

image

image
นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงจากแก่งคุ้นคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง /
Published
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ,
Call Number
QH541.5.S7 น683 2558
Location
Central Library

image
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินอีสาน /
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
Published
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
HC445.Z7N65 ส881ปก 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles