Search again

Found: 112  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
000000.
Published
คณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

image
การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพื้นบ้านของไทยที่มีศักยภาพเบื้องต้นของการเป็นโปรไบโอติก /
Author
กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ก387 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การจัดการของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม /
Author
ปรียธิดา ชลศึกเสนีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป472ก 2560
Location
Nursing Library

image
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลล่าที่แยกได้จากปลานิล /
Author
ศรายุทธ นามพุทธา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ศ167 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน /
Author
ศรินรัตน์ จันทพิมพ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ174ก 2560,วพ1395
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลเด็ก 0-5 ปี โดยชุมชน /
Author
สมปราถนา ดาผา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส261ก 2560
Location
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ศุภนาถ รัตนดาดาษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1313
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันไมล์ วิชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1326
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นศูนย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่2ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย /
Author
ธินัฐดา พิมพ์พวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1371,WA ธ764 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย = The adaptation of family with advanced cancer person /
Author
แพงพรรณ เท่าสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1257,RT พ938 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การฝึกการรู้คิดทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ /
Author
อภิสิทธิ์ ประเคนคะชา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ269 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนอีสาน /
Author
เบญจมาภรณ์ เวชการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ บ783พ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากลุ่มอาหารสุขภาพรักษ์ไตตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปิยะนุช ศิริมาลา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป621อ 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวในตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ระพีพันธุ์ ชาติจันทึก.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร246 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรสุขภาพในการใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุขใจ ทีเหล็ก.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส743ก 2560
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles