Search again

Found: 212  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"บ้าน"และความสัมพันธ์กับมาตุภูมิในประเทศพม่าของชาวมอญบ้านวังกะกาญจนบุรี /
Author
ภควดี ทองชมภูนุช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1187
Location
Central Library

image

image
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน /
Author
สุเทพ แปลงทับ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
LB ส781บ 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย /
Author
รณชัย คงเติม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร123ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลวิธีการดีดพิณอีสาน:กรณีศึกษานายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ /
Author
พุฒธิพงษ์ พาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1361
Location
Central Library

image
กลวิธีการบรรเลงซอในวงมโหรีโคราช:กรณีศึกษาวงพนมพรจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชนาวัฒน์ จอนจอหอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1329
Location
Central Library

image
การจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จีราวัฒน์ ธีราวุธจรุงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG จ574 2561
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้ในองค์กรของเรือนจำกลางนครพนม /
Author
อทิตยา พงค์ชยุดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ143
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม/
Author
ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ006
Location
College of Local Administration Library

image
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษฎากร สืบสำราญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1150
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องทะแยกกลองโยน : กรณีศึกษาเอกสารการบันทึกโน๊ตเพลงไทยเป็นโน๊ตสากล /
Author
ยุทธนา คณะยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ย355 2561
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กรณีศีกษาโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ735 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles