Search again

Found: 69  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Thailand Reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง /
Author
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล.
Published
อักษรสัมพันธ์ (1987),
Call Number
HC445 ธ663 2560
Location
College of Local Administration Library

image
กลทีป์ /
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG395.T5.ข285 ก286 [2560]
Location
College of Local Administration Library

image
กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ /
Published
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
Z665 ก293 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
กล้าเปลี่ยนแปลง : สื่อสารสัมพันธ์สู่คุณภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงในการบริการสุขภาพ /
Published
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข,
Call Number
RA541.T5 อ987ก 2560
Location
College of Local Administration Library

image
การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน /
Author
นิยม รัฐอมฤต.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JS7353.A2 น641ก 2560
Location
College of Local Administration Library

image
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Author
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT1572 ป466 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การเมืองไทยร่วมสมัย /
Author
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745 บ259 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library
Nong Khai Campus Library

image
ขีดจำกัดของคุณเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของคนอื่น = Ni zi yiwei de jixian, zhishi bieren de qidian /
Author
เท่อลี่ตู๋สิงเตอเมา (แมวสันโดษ).
Call Number
BF637.S8 ท669ข 2560
Location
Education Library
College of Local Administration Library

image
ข้อแนะนำการดำเนินคดีปกครองสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2560 /
Author
สำนักงานคดีปกครอง
Published
สำนักงาน,
Call Number
KPT2764 ข286 2560
Location
College of Local Administration Library

image
คนการเมือง /
Author
นรนิติ เศรษฐบุตร.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745 น217ค 2560 ล.2
Location
College of Local Administration Library

image

image

image
คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 = Industry 4.0 readiness handbook /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HD45 ค357 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ค่านิยมของประชาชนต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557 /
Author
ถวิลวดี บุรีกุล.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ ถ282 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles