Search again

Found: 38  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก /
Author
อุบลรัตน์ ระวังโค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG อ833 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากนโยบายสู่ปฏิบัติการพยาบาล /
Author
ปราณี ธีรโสภณ. Kku-nu.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ216 ป445กป 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ331ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารโทลูอีนและไซลีนของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มนัญญา ผาเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม161ก 2558,WA ม161 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะสุดท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี = Nursing for critically ill patients at the end stage of life with technology /
Author
วราภรณ์ คงสุวรรณ
Published
ชานเมืองการพิมพ์,
Call Number
RT120.I5 ว321 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงก่อนความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
กิรณานันท์ สนธิธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก682 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้การเจ็บป่วยในผู้ปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม /
Author
นัฐสบง ยันตะบุศย์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ494,RD น392ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาบันทึกทางการพยาบาลและตัวชี้วัดระดับความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
อนุสรณ์ อุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ231 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : รายงานการวิจัย = Study of nutritional status of persons with chronic kidney disease /
Author
กล้าเผชิญ โชคบำรุง
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC903 ก312 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การสังเคราะห์ชุดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัดดา คำนิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น393ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เอกชัย แถมจะโปะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ873ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสามารถในการทำหน้าที่ สมรรถภาพสมอง และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง /
Author
สุภัตตา ไกยวรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส834 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสามารถในการบริหารการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ดาวพะสอน สีหาลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ด438 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค = Handbook of medical diganosis /
Author
ปราณี ทู้ไพเราะ.
Published
N P Press,
Call Number
RC76 ป445 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
จิตวิญญาณคนไข้ : การประเมินกันอย่างไรดี? ทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะท้าย /
Author
อุบล จ๋วงพานิช
Published
โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะสุดท้าย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย,
Call Number
R726.8 อ832 2558,WB310 อ832 2558
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles