Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
Practical approaches for neonatal problems /
Published
ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.
Call Number
RJ254 พ961 2558
Location
Nursing Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2558/2
Location
Nursing Library

image
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ = Respiratory care in clinical practice /
Author
ทนันชัย บุญบูรพงศ์.
Published
ปัญญมิตร การพิมพ์,
Call Number
RC732 ท116 2558
Location
Nursing Library

image
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร : เอกสารประกอบการประชุม "ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่" = Proceeding book "Brea...
Author
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่"
Published
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย,
Call Number
RJ216 ก482 2558,WS125 ก482 2558
Location
Medical Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ331ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนโรคเบาหวาน ณ ตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย /
Author
วิไลพร แก้วฝ่าย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว728ก 2558
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ = Critical care : medical nursing /
Published
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาลและสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
Call Number
RT120.I5 ก492อ 2558
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด = Nursing care of persons with chronic kidney disease receiving hemodialysis /
Author
วณิชา พึ่งชมภู.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
RC918.R4 ว158 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนากิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงก่อนความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
กิรณานันท์ สนธิธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก682 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น:คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล /
Author
สุขศิริ ประสมสุข.
Published
นีโอดิจิตอล,
Call Number
RT55 ก499 2558
Location
Nursing Library

image
การรับรู้การเจ็บป่วยในผู้ปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม /
Author
นัฐสบง ยันตะบุศย์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ494,RD น392ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย /
Author
สุภาพร คิดเห็น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส838ร 2558
Location
Nursing Library

image
การศึกษาบันทึกทางการพยาบาลและตัวชี้วัดระดับความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
อนุสรณ์ อุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ231 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การสังเคราะห์ชุดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัดดา คำนิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น393ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles