Search again

Found: 320  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Dialogue คิดลงสู่ใจ -- ไหลเป็นปัญญา /
Published
สามลดา,
Call Number
P95.455 ว233 2559
Location
Central Library

image
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน /
Author
ชลัท ประเทืองรัตนา.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT ช238 2559
Location
College of Local Administration Library

image
กระบวนการทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
รัตนาภรณ์ จอมพลเรือง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร377 2559,WC ร377 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นกั้นไม่ใช้อากาศ /
Author
จิตกษมา หนุนภักดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-10 2558
Location
Engineering Library

image
กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม /
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ ก218 2559
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
กลไกการดูดซับโลหะหนักโดยใช้เปลือกมันสำปะหลัง /
Author
กนิษฐา ยอดปรางค์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-01 2558
Location
Engineering Library

image
การกัดชิ้นงานเชิงกลด้วย Kuka Robot /
Author
แทนพงศ์ พุทธลา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-13 2558
Location
Engineering Library

image
การกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนโดยใช้ระบบ Water Pressure Scrubbing /
Author
พลศักดิ์ ศรีนาวิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-04 2558
Location
Engineering Library

image
การกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้น้ำเกลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ /
Author
จิรัชญา กัลยา ณ โสธร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-22 2558
Location
Engineering Library

image
การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ /
Author
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HJ ก443 2559
Location
College of Local Administration Library

image
การควบคุมความหนาของแผ่นเคลือบเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์โดยเทคนิคอิเล็กโตรโฟลิติกดีโพสิชัน /
Author
จิรายุส ธนะนู.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-04 [2558]
Location
Engineering Library

image
การคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนสำหรับเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ /
Author
พันธวัช เก็มประโคน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-11 [2558]
Location
Engineering Library

image

image
การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ ก952 2559
Location
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles