Search again

Found: 371  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Prevalence, risk factor and health outcome of metabolic syndrome patients in Fort Sunpasitthiprasong Hospital /
Author
Kanjanarak Ungjaroenwathana.
Published
Master of Phamacy Thesis in Clinical Pharmacy, Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
RC K16R 2014
Location
Central Library

image
กระบวนการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
สมดี โคตตาแสง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส242 2557,WA ส242 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
การกำหนดมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนโดยภาคประชาสังคม ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วลิดา กฤตเวทิน
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว347 2557
Location
Central Library

image
การค้นหารายป่วยวัณโรค ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวและอาสาสมัครงานวัณโรค อำเภอเสลภูมิ-ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เครือวัลย์ ดิษเจริญ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค759ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษา /
Author
รุ่งฤทัย บุญเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร638ก 2557,WA ร638ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2558-2560) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ ในจังหวัดหนองคาย /
Author
พนม เพ็งวิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ187 2557,WA พ187 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การดูแลตนเองของวัยรุ่นตั้งครรภ์ /
Author
ปภัสร์สิตา อภิวัฒน์วณิชกุล
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ป162 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทปัญหาซับซ้อนในชุมชนโดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี /
Author
ศศิณัฐฏ์ ยางเดี่ยว
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ289 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายของผู้ดูแลในชุมชน /
Author
โชคนิติพัฒน์ วิสูญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช814 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของ อสม. โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) CUP บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 /
Author
ชาญชัย บุญอยู่
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ช485ก
Location
Medical Library

image
การติดตามผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิจัยเชิงคุณภาพ /
Author
เบญจพร วัฒนศิริเวช
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ783 2557
Location
Central Library

image
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ฉวีวรรณ์ โคะแสง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ฉ179 2557
Location
Central Library

image
การบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและความสัมพันธ์กับพลังงานและสารอาหารที่ได้รับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) /
Author
เนตรนภา จุฑานันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX น785 2557,WA น785 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles