Search again

Found: 278  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคัดเลือกพันธุ์ชั่วที่ 3 ถึงชั่วที่ 5 โดยวิธีบันทึกประวัติในถั่วเหลือง 3 คู่ผสม /
Author
ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ข135
Location
Central Library

image
การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูสายผู้สอน สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น /
Author
เทพฤทธิ์ ศรีปัญญา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท623
Location
Central Library

image
การจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 11 /
Author
ประยูร ธีรภัทรางกูร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป366
Location
Central Library

image
การจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของเซลล์ประสาทชั้นที่สามของสมองส่วนพรีซูบิคิวลัม = Topographic organization of layer III of the presubiculum /
Author
สุวรรณา เตชาทวีวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ส873,WL ส873ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การจำแนกและตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye ที่เป็นสาเหตุโรคใบจุดของมะเขือเทศ /
Author
บงกชไพร ศรีวิไล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB บ113
Location
Central Library

image
การดำเนินงานของโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) เชตการศึกษา 9 /
Author
สมปอง วิมาโร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส261
Location
Central Library

image
การดำเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดขอนแก่น /
Author
วินัย แดงทน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ว619
Location
Central Library

image
การติดตามการดำเนินการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิวัติ ต่อนี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น674
Location
Central Library

image
การติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย /
Author
กัลยาณี โกมาสถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก412
Location
Central Library

image
การติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 11 /
Author
สิทธิศักดิ์ ลากะสง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส723
Location
Central Library

image
การติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 9 /
Author
ดิลก พจน์พงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ด561
Location
Central Library

image
การติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกาษจังหวัดขอนแก่น /
Author
ลิขิต เพชรผล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ล413
Location
Central Library

image
การติดตามการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสกลนคร /
Author
บุญนาค คำมุลตรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ475
Location
Central Library

image
การติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สิทธิชัย จินชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส722
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles