Search again

Found: 33  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปิยวรรณ แสงสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป619ก
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
อัจฉรา ผาสุก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ499,WA อ499
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การทำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามีในครอบครัวไทย /
Author
กฤตยา แสวงเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก276
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารโทลูอีนและไซลีนของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มนัญญา ผาเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม161ก 2558,WA ม161 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การรับรู้การตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของสตรีที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
นพวรรณ หมื่นน้อย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น188
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การรับรู้คุณค่าของงานและการปฏิบัติงานตามบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย /
Author
อภิญญา คารมปราชญ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ253ก
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระต่อเนื่องในการวิเคราะห์การถดถอยลอจีสติคในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย /
Author
ศักดิ์สิน สิมสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ332 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การศึกษาการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
วิภารัตน์ นาคสุข
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว654ก
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การศึกษาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาชายระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อุรินทร์ เขมฤกษ์อำพล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ855
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและวิธีการเผชิญปัญหาของสตรีวัยกลางคนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรีภรณ์ สมคะเนย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส866
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและวิธีการเผชิญปัญหาของหัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศิริพร ทองบ่อ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ463,WM ศ463
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การได้รับการดูแลและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
Author
นงเยาว์ ชัยทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ น146
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ปิยาวดี เจี่ยเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป629 2561,WX ป629 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles