Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Competency development among nurses in hospital in Vietnam/
Author
Do, Thi Ha.
Call Number
RT D631 2016,THE549
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มบำบัดเชิงพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในกลุ่มผูป่วยโรคเบาหวานที่มีความวิตกกังวล /
Author
สิริสุข ชอบงาม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส732ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มระลึกความหลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้า : ที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ /
Author
นพิศ ตรีรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น189
Location
Central Library
Nursing Library

image
การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น /
Author
นฤมล ผิวผาง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น276ค
Location
Central Library
Nursing Library

image
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก /
Author
กัลยา ทองธีรกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก398ร
Location
Central Library
Nursing Library

image
การค้นหารายป่วยวัณโรค ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวและอาสาสมัครงานวัณโรค อำเภอเสลภูมิ-ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เครือวัลย์ ดิษเจริญ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค759ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการความรู้ของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุขสันต์ ชัยเกษมสกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส743จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
จันทิมา บุญศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ285
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน /
Author
ชนิดาวดี สายืน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช152ก 2556
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน /
Author
ทิพวรรณ ถามะพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ท478จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการในครอบครัวเมื่อมีสมาชิกป่วยด้วยโรคสโตร๊ค : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษญา คัชรินทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก182
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนแก้งคร้อ /
Author
รัชนีพรรณ โสดาวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ร335
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดคลินิกโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรรณนภา แมดสถาน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ262
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2558-2560) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดบริการดูแลต่อเนื่องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชท่าบ่อ /
Author
บุญช่วย เคหฐาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ423ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles