Search again

Found: 876  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ปรีดา แย้มชัยภูมิ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ป471ก
Location
Public Health Library

image
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรกรเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลทับถุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี /
Author
จุฑามาศ ไทยใจดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH414
Location
Public Health Library

image
การกระจายเชิงพื้นที่ของทันตแพทย์และสภาวะสุขภาพช่องปากในประเทศไทย /
Author
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว863 2562,วพ PH344
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกลับเข้าทำงานหลังจากลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทสไทย /
Author
ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ช432 2558,WY ช432 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดกรดฮิวมิคในน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาโดยกระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยไคโตแซนและเบนโทไนต์ /
Author
ปิยรัตน์ สาระวงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป619
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดกากตะกอนโลหะหนักจากโรงงานชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า ด้วยปูนขาวและขี้เถ้าแกลบขาว /
Author
รัชนี เพ็ชรประดับ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ร333ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยการใช้หลอด UV A เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ /
Author
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ช638
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยใช้เป็นวัสดุส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก /
Author
วราวุฒิ มหามิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ว325
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เป็นวัสดุส่วนผสมในคอนกรีตบล็อก /
Author
อรรถจิต จวนสาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ353
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดซิลเวอร์ในน้ำเสียจากการล้างฟิล์มเอกซเรย์โดยใช้เบนโทไนต์ /
Author
วัชรีพร พิลาสมบัติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว387
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียโดยสาหร่ายอบแห้ง Sagassum polycystum และ Hydrilla verticillata (L.F.) Royle /
Author
มารุต ไหลสกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ม484
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าถ่านลิกไนต์เคลือบเฟอรัสคลอไรด์ /
Author
พรพิมล ผักไหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ503,WA พ249ก 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดอาร์เซนิคจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าถ่านหินเคลือบด้วยเฟอรัสคลอไรด์ /
Author
สุทธิกร สุวรรณไตรย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส773ก,WA ส773ก
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles