Search again

Found: 470  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการอบแห้งยางแท่งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง /
Author
บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS บ259 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกระจายตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยโปรแกรมออริจิน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ /
Author
ทยาวิชญ์ สร่างนิทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ963
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกลั่นเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานด้วยกระบวนการรีฟลักซ์ /
Author
ณัฐกานต์ ยิ้มวารี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ322
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกักเก็บพลังงานความร้อนและสมบัติของคอนกรีตที่เติมวัสดุประกอบเปลี่ยนเฟสคงรูปจากพาราฟินและไดอะตอมไมต์ที่ปรับปรุงด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ /
Author
นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ149
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์จากซิลิกาเจลที่ใช้แล้ว /
Author
พรนิภา ขาวสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ245 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยวัสดุชนิดใช้ซ้ำได้ที่มีอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์ /
Author
นพพร จันทพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น176 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจล /
Author
ทักษิณา ศรีโลห้อ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ท339
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดสีย้อมผ้าและโลหะหนักโดยใช้แร่ดินเบนโทไนต์ /
Author
สุพัตรา บุตรเสรีชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส831
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดอิออนยับยั้งในน้ำเสียกากส่าด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้าและการรวมตะกอนทางเคมี /
Author
วิลาสินี โคตรเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว722ก
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำด้วยการเติมโอโซนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส818ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดแอนนิลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นพื้นฐาน /
Author
สุทธิวรรณ โปรถนัด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส776
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดโลหะหนักโดยใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อย /
Author
วิภารัตน์ นิสาภัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว654
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดไนเตรทเข้มข้นในน้ำเกลือจากกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนโดยเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตร /
Author
ณัฐวัฒน์ อิ่มชื่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ359 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองชีวภาพแบบกวนชั้นตัวกลางต่ออนุกรมเพื่อกำจัดชีวมวลส่วนเกิน /
Author
อรุณ นาเทียมเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ399 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles